Методичне забезпечення освітнього процесу

– Стандарт вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія ОР бакалавр

Стандар  вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія ОР магістр

– засоби діагностики рівня якості вищої освіти;

– освітня програма “Фізична терапія, ерготерапія” ОР бакалавр

– освітня програма “Фізична терапія, ерготерапія” ОР магістр

– освітня програма “Фізична терапія, ерготерапія” ОНР доктор філософії

– навчальні плани;

– робочі навчальні плани 2021/2022 н.р.;

– робочі навчальні програми навчальних дисциплін;

– силабуси навчальних дисциплін;

– програми практик, графік практик і додаткова інформація;

– навчально-методичні комплекси дисциплін (підручники і навчальні посібники, хрестоматії, методичні матеріали до семінарських, практичних занять тощо);

– лекційні матеріали, контрольні завдання до занять, додаткові ресурси, тестові завдання та ін. розміщені на сайті дистанційного навчання;

– підручники, навчальні посібники, довідкова та інша навчальна література;

– періодичні видання в бібліотеці;

– публікації викладачів у репозитарії університету

– самостійна робота студентів;

– хрестоматії до дисциплін;

– тематика курсових робіт;

– інструктивно-методичні матеріали щодо виконання та захисту курсових (дорожня карта тут);

– програмові вимоги до іспитів;

– дорожня карта для студентів на індивідуальному графіку;

– програма підсумкової атестації (Програма кваліфікаційного іспиту; Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврських робіт для студентів ОР “бакалавр” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” ; Тематика дипломних робіт; Розподіл бакалаврських робіт студентів між науковими керівниками);

 інструкція до розкладу;

– інструкція до сайту дистанційного навчання;

– Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів кафедри фізичної терапії, ерготерапії;

– вибір дисциплін;

– опитування щодо якості освітнього процесу;

– Студентський путівник 2021-22 (2021)

 інструкція до Zoom;

– Академічна доброчесність