Публікації аспірантів

 • Лисенко Ю. Особливості розвитку міофасціальної патології при розсіяному склерозі та ефективність різних методів її лікування. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2016. Вип. 24. С. 54– 60. 
 • Лисенко Ю. Міофасціальний синдром як патогенетичний механізм формування сколіозу у людей з розсіяним склерозом. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2017. V. 8, № 2. Р. 197–203. doi: 10/15421/021731. Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) 
 • Лисенко Ю. Оцінка лікувального ефекту локальної кріотерапії при розсіяному склерозі ускладненого міофасціальним больовим синдромом поперекового відділу хребта. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017. Вип. 27-28. С. 162–170.
 • Лисенко Ю., Мицкан Б. Ефективність засобів фізичної реабілітації при розсіяному склерозі. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation): науковий журнал. Рівне: НУВГП, 2017. № 2. С. 53–60. 
 • Lysenko Y. Multiple sclerosis: methods of treatment and rehabilitation. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Т. 38, № 2. С. 157–163. 
 • Лисенко Ю. Реабілітаційний потенціал хворих з міофасціальним синдромом при периферичній формі розсіяного склерозу. Здоровье, спорт, реабилитация. 2017. № 4. С. 22–30. 
 • Jurij Łysenko Zastosowanie miejscowej krioterapii w reabilitfcii chorych na stwardnienie rozsiane (SM) z zespolem bolu miesniowo-iowieziowego odcinka ledzwiowo-kregoslupa. Вuletyn informacijny DOCTOR. 2020. №1 (135). С. 18–19. 
 • Лисенко Ю. Розсіяний склероз: методи лікування та реабілітації. Фізична активність і якість життя людини: зб. тез доп. І міжнародної наук.- практ. конф. (14–16 черв.2017 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. С. 42–43.
 • Бирчак В.М., Дума З.В., Аравіцька М.Г. Зміни психо-емоційного стану та функціональних можливостей передпліччя та зап’ястка як маркер ефективності фізичної терапії пацієнтів з постіммобілізаційними контрактурами внаслідок переломів дистальних відділів кісток передпліччя. Art of Medicine. 2020. № 2(14). 23-31. DOI: 10.21802/artm.2020.2.14.23.
 • Byrchak V, Duma Z, Aravitska M. Effectiveness of the active physical therapy in restoring wrist and hand functional ability in patients with immobility-induced contracture of the wrist joint complicated by median nerve entrapment owing to distal forearm fracture. Journal of Physical Education and Sport, 2020, Vol.20 (6), Art 485, pp. 3599 – 3606. DOI:10.7752/jpes.2020.06485 (Scopus)
 • Бирчак В.М., Дума З.В., Аравіцька М.Г. Зміни психо-емоційного стану та функціональних можливостей передпліччя та зап’ястка як маркер ефективності фізичної терапії пацієнтів з постіммобілізаційними контрактурами внаслідок переломів дистальних відділів кісток передпліччя. Art of Medicine. 2020. № 2(14). 23-31. DOI: 10.21802/artm.2020.2.14.23.
 • Byrchak V, Duma Z, Aravitska M. Effectiveness of the active physical therapy in restoring wrist and hand functional ability in patients with immobility-induced contracture of the wrist joint complicated by median nerve entrapment owing to distal forearm fracture. Journal of Physical Education and Sport, 2020, Vol.20 (6), Art 485, pp. 3599 – 3606. DOI:10.7752/jpes.2020.06485 (Scopus)
 • Бирчак В.М. Аналіз впливу програми фізичної терапії на показники функціонування передпліччя та китиці у хворих з постіммобілізаційними контрактурами променево-зап’ясткового суглоба. Art of Medicine. 2020. № 1(13). 23-31  DOI: 10.21802/artm.2020.1.13.28.
 • Бирчак В. М. Динаміка параметрів структури та функції променево-зап’ясткового суглоба під впливом програми фізичної терапії у постіммобілізаційному періоді реабілітації. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. 5, № 3 (25). 334-350. DOI: 10.26693/jmbs05.03.344
 • Бирчак В. М. Ефективність впливу засобів фізичної терапії на показники неврологічного та функціонального статусу китиці осіб з компресійною нейропатією серединного нерва як постіммобілізаційного ускладнення переломів дистальних відділів кісток передпліччя. Український журнал медицини, біології та спорту. 2021. Том 6, № 1 (29). 225-261. DOI: 10.26693/jmbs06.01.255
 • Коваль Н.П., Аравіцька М.Г. Ефективність корекції показників ризику падіння та фізичного статусу в осіб похилого віку з старечою астенією та метаболічним синдромом засобами фізичної терапії. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020, 5(6): 282–291 https://doi.org/10.26693/jmbs05.06.282
 • Коваль Н. П. Динаміка параметрів фізичного функціонування у осіб похилого віку зі старечою астенією та інсулінорезистентністю під впливом програми фізичної терапії. Клінічна та профілактична медицина, № 4(14)/2020. 79-87. DOI: https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.07
 • Коваль Н. П. Вплив засобів фізичної терапії на показники діяльності серцево-судинної системи, метаболізму та психоемоційного статусу осіб похилого віку з метаболічним синдромом та старечою астенією. Український журнал медицини, біології та спорту. 2021, 1 (29): 271-279. DOI: 10.26693/jmbs06.01.271
 • Коваль Н.П. Визначення ефективності програми фізичної терапії для пацієнтів похилого віку з метаболічним синдромом та старечою астенією за динамікою соматометричних показників. Art of Medicine. 2021. № 1(17). 45-51.  DOI: 10.21802/artm.2021.1.17.45.
 • Аравіцька М.Г., Коваль Н.П. Ефективність впливу засобів фізичної терапії на функціональний фізичний статус осіб похилого віку з саркопенічним ожирінням. Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення. Матеріали III Науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: О.М. Бурка, JI.B. Шуба. Електрон, дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 13-15.
 • Куравська Ю.С. Аналіз динаміки якості життя жінок після абдомінального родорозрішення у післяпологовому періоді під впливом програми фізичної терапії. Art of Medicine. 2021;1 (17):52-60. DOI: 10.21802/artm.2021.1.17.52.
 • Куравська Ю. С. Корекція порушень рухової дієздатності засобами фізичної терапії у жінок, які перенесли кесарів розтин. Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 4 (32). 149-157. DOI: 10.26693/jmbs06.04.149
 • Куравська Ю.С. Вплив засобів фізичної терапії на ознаки дорсопатій у жінок, які перенесли кесарів розтин. Art of Medicine. 2021; 2 (18). 84-91. DOI: 10.21802/artm.2021.2.18.84
 • Куравська Ю.В., Аравіцька М.Г. Ефективність відновлення психоемоційного та фізичного статусу жінок, які перенесли кесарів розтин, засобами фізичної терапії. Art of Medicine. 2022. 1 (21). 50-55. DOI: 10.21802/artm.2022.1.21.50
 • Kuravska Yu, Aravitska M, Churpiy I, Fedorivska L, Yaniv O. Efficacy of correction of pelvic floor muscle dysfunction using physical therapy in women who underwent Caesarean section. J Phys Educ Sport. 2022;22(3):715 – 723. doi:10.7752/jpes.2022.03090 (Scopus)
 • Наконечна С. П., Баскевич О.В. Стан склепінчастого апарату стопи студентів з функціональними порушеннями постави. Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 9-10 листопада 2018 року. Київ, 2018. 83-87.
 • Наконечна С. П. Функціональні порушення постави і стопи та рівень фізіологічних резервів кардіо-респіраторної системи у студентів. Здоров’я, спорт, реабілітація. 2018;4(4): 96-103. 
 • Nakonechna S, Baskevich O, Popel’ S. Status of students with functional impairment disorders under different load modes. Journal of Physical Education and Sport. 2018;220(3): 1439-1444. DOI:10.7752/jpes.2019.s3117 (Scopus)
 • Наконечна С. П., Данищук А. Т., Дума З. В., Баскевич О. В. Фізична терапія при функціональних порушеннях постави і склепінчастого апарату стопи у студентів першого курсу. Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 1 (23). 287-293. DOI: 10.26693/jmbs05.01.287
 • Наконечна С. П. Програма фізичної терапії студентів 17-19 років з плоскостопістю і функціональними порушеннями постави у фронтальній площині. Art of medicine. 12(4)2019. 92-96. DOI: 10.21802/artm.2019.4.12.92
 • Наконечна СП, Вплив засобів фізичної терапії на якість ходьби та показники електроміографії у студентів 17-19 років з плоскостопістю і порушеннями постави. Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2019;2. 102-109. DOI:https://doi.org/10.32652/spmed.2019.2.102-109
 • Наконечна С. П. Функціональні порушення постави і стопи та рівень фізіологічних резервів кардіо-респіраторної системи у студентів. Здоров’я, спорт, реабілітація. 2018;4(4): 96-103. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2536497
 • Наконечна С. П. Ефективність корекції рухового стереотипу у молодих осіб з порушенням постави, плоскостопістю та ожирінням засобами фізичної терапії. Клінічна та профілактична медицина, № 1(15)/2021. 83-91. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.10
 • Наконечна С. П., Баскевич О.В. Стан склепінчастого апарату стопи студентів з функціональними порушеннями постави. Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 9-10 листопада 2018 року. Київ, 2018. 83-87.
 • Наконечна СП, Данищук АТ, Баскевич ОВ, Попель СЛ. Порушення постави і силова витривалість м’язів тулуба студентів 17-19 років. «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»: Міжнародна науково-практична конференція: Чернівці, 4-5 квітня 2019 року. С. 39-41.
 • Наконечна СП. Частота сколіозу і порівняльна характеристика розподілу маси тіла на опорну поверхню стопи у студентів. “Інновації в медицині”: Мат-ли 88-ї наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених із міжнародною участю: Івано-Франківськ, 28-29 березня 2019. Івано-Франківськ, 2019. С. 103-104.
 • Наконечна СП. Комплексна корекція функціональних порушень постави і плоскостопості у студентів 19-21 років засобами фізичної терапії. Здоровьесберегающие технологии, реабилитация и физическая терапия: зб. статей. Харків, 2019.
 • Наконечна СП, Дума ЗВ, Баскевич ОВ. Фізична терапія при функціональних порушеннях постави і склепінчастого апарату стопи у студентів першого курсу. “Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук”: Мат-ли IV Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю: зб. статей. 17-19 жовтня 2019. Миколаїв, 2019.
 • Дідоха, І. В. Оцінювання впливу моторних розладів на якість життя хворих з комобідністю хвороби Паркінсона й старечої астенії та ефективність їх корекції засобами фізичної терапії. Клінічна та профілактична медицина. 1 (15). 22-30. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.03
 • Дідоха І. В. Ефективність корекції фізичного статусу хворих з коморбідністю хвороби Паркінсона та старечої астенії засобами фізичної терапії як передумови обмеження активностей повсякденного життя. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Том 7, № 5 (39). 210-218. DOI: 10.26693/jmbs07.05.210
 • Дідоха І.В., Аравіцька М.Г. Вплив засобів фізичної терапії на рівень кінезіофобії, соматичні маркери саркопенії та показники ризику падіння у осіб похилого віку з хворобою Паркінсона.  Art of Medicine. 2021, 2 (18), 50-58. DOI: 10.21802/artm.2021.2.18.50
 • Петрунів Х. В., Лапковський Е. Й. Ефективність корекції ознак саркопенії у осіб похилого віку з ендопротезом колінного суглоба. Український журнал медицини, біології та спорту – 2023 – Том 8, № 1 (41). DOI: 10.26693/jmbs08.01.214
 • Ivanna V. Didokha, Mariia G. Aravitska, Yaroslav M. Yatsiv, Oleh V. Hrecheskyi. Effect of a physical therapeutic intervention on locomotive syndrome in the elderly patients with Parkinson’s disease and sarcopenia. Health, sport, rehabilitation. 2023. 9 (1), 55-68. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2023.09.01.05 (Scopus)