Практика

Практика

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) підготовки фахівців відповідного напряму підготовки, спеціальності.

Положення про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах, робочих навчальних планах і графіках робочого процесу.

До видів практики студентів в Університеті належать:

  • навчально-ознайомлювальна (екскурсійна, ознайомлювальна, мовна, пленерна тощо) – початкова ланка практичної підготовки, яка дає змогу студентам мати більш чітку уяву про свій майбутній фах та більш свідомо підходити до вивчення навчальних дисциплін, забезпечує отримання первинних професійних умінь та навичок;
  • виробнича (технологічна, конструкторська, педагогічна навчально-виховна, педагогічна в оздоровчих закладах, експлуатаційна, економічна, педагогічна для непедагогічних спеціальностей другого (магістерського) рівня, волонтерська, організаційно-управлінська, юридична, обліково-аналітична, виконавська, акторська, культурологічна та ін.) спрямована на закріплення знань, відпрацювання вмінь і навичок, формування компетентностей в умовах майбутньої фахової діяльності;
  • виробнича (асистентська) – є обов’язковим компонентом ОПП для здобуття другого (магістерського) і ОНП третього (освітньо-наукового) рівнів і має на меті здобуття професійних вмінь та навичок, фахових компетентностей на посаді викладача вищої школи;
  • переддипломна – є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

Метою навчально-ознайомлювальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, формування вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного фаху.

Метою виробничої практики є перевірка, поглиблення та закріплення знань, отриманих студентами під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, набуття навичок самостійної практичної діяльності на робочих місцях та посадах за напрямом своєї майбутньої професії, формування у студентів вмінь та навичок майбутньої професійної діяльності, оволодіння різноманітними методами і формами її здійснення, опрацювання алгоритмів вирішення конкретних.

Студент-практикант повинен:

На початковому (установчому) етапі:

– бути присутнім на зборах по практиці;

– ознайомитися із програмою;

– отримати індивідуальне завдання у керівника і узгодити з ним календарний план роботи на період проходження практики;

– індивідуальне завдання занести у щоденник практики.

На основному етапі (період проходження практики):

– якісно і повністю виконувати індивідуальне завдання;

– збирати й узагальнювати матеріал за даними практики;

– систематично доповідати керівнику практики про виконані завдання;

– вести щоденник практики.

На завершальному (підсумковому) етапі:

– підготувати звіт з практики у відповідності до вимог програми  практики;

– своєчасно здати у встановлений термін звіт з практики на кафедру.

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ СТУДЕНТОМ ПРАКТИКИ
На початку практики студент проходить інструктаж та отримує завдання від керівника практики.
Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника практики від підприємства чи школи.
В процесі проходження практики студент повинен вести щоденник з практики. Раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від університету та підприємства чи школи.
Після закінчення практики студент складає звіт про практику.
За результатами проходження практики студент отримує залік. Без заповненого і затвердженого щоденника та без звіту практика не зараховується.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ:
Обсяг 15-20 сторінок,
Звіт має містити наступні основні розділи:
Призначення та задачі практики.
Структура підприємства та підрозділу.
Основні технологічні процеси та етапи у виробництві і експлуатації математичного / програмного / апаратного забезпечення.
Індивідуальне завдання:
Постановка задачі.
Метод рішення.
Програма і порядок її налагодження,
Аналіз результатів.
Висновки.
Охорона праці на підприємстві.
Список літератури, яка була використана під час практики.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ:
Обсяг 15-20 сторінок,
Звіт має містити наступні основні розділи:
Призначення та задачі практики.
Індивідуальне завдання:
Постановка задачі.
Метод рішення.
Програма і порядок її налагодження,
Аналіз результатів.
Висновки.
Список літератури, яка була використана під час практики.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ:
Обсяг 30-40 сторінок,
Звіт має містити наступні основні розділи:
Призначення та задачі практики.
Загальна характеристика підприємства та його підрозділів, основні види виконуваних робіт.
Індивідуальне завдання:
Тема дипломного проектування. Постановка задачі.
Короткий аналіз предметної області.
Огляд і аналіз методів рішення.
Обраний метод рішення. Обґрунтування вибору.
Особливості реалізації задачі.
Висновки.
Список літератури та документації, яка була використана під час практики.