ОНП 227

2024 рік  
2020 рік ОНП 227 Фізична терапія, ерготерапія (2020)

Рецензії на ОНП, відгуки стейкхолдерів

2017 рік Освітньо-наукова програма спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія”
2016 рік Освітньо-наукова програма спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія”

Пропозиції та зауваження щодо покращення освітньо-наукової програми

227 Терапія та реабілітація (доктор філософії)

просимо надсилати на електронну адресу кафедри kfte@pnu.edu.ua

або

електронну адресу гаранта ОНП: zinovii.yashchyshyn@pnu.edu.ua

Гарант освітньо-наукової програми: Ящишин Зіновій Миколайович

Освітньо-наукова програма «Фізична терапія, ерготерапія» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я 227 Терапія та реабілітація затверджена Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол від 29 березня 2016 р. № 3), введена в дію з 01.09.2016 р. (наказ ректора № 43/06-06-з від 31.08.2016р.).

У 2017 році, у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266» (згідно якого відбулась зміна назви спеціальності 227 на «Фізична терапія, ерготерапія»), «Положення про освітні програми» у  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, після моніторингу ринку праці, врахування рекомендацій стейкхолдерів, а також практик впровадження подібних програм, освітньо-наукова програма «Фізична терапія, ерготерапія» була переглянута та затверджена Вченою радою Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

У 2020 році, у відповідності до «Положення про освітні програми» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (введено в дію наказом ректора №61 від 31 січня 2020 р.), після моніторингу ринку праці, врахування рекомендацій стейкхолдерів, практик впровадження подібних програм, професійних стандартів World Confederation for Physical Therapy: «Guideline for standards of physical therapy practice»; «Guideline for physical therapist professional entry level education», World Federation of occupational therapists: “Entry level competencies for occupational therapists» освітньо-наукова програма «Фізична терапія, ерготерапія» була переглянута та затверджена Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 (протокол від 31.08.2020 р. № 7), введена в дію з 01.09.2020 р. (наказ № 35/06-03-с від 31.08.2020).

Мета освітньої програми

Забезпечення підготовку докторів філософії в галузі охорони здоров’я за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» з позицій формування  фахівця, здатного до  науково-організаційної, науково-дослідницької, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі охорони здоров’я; наукової, науково-педагогічної та організаційної роботи у ЗВО на засадах доброчесності та інноваційності; створення науково-освітнього середовища для забезпечення підготовки самостійного, висококваліфікованого, конкурентоспроможного, сформованого з позицій світового наукового та освітнього досвіду спеціаліста

Акцент програми зроблений на здобуття аспірантом емпіричних та теоретичних знань, умінь, навичок та компетентностей, необхідних для продукування нових ідей в галузі фізичної терапії, ерготерапії; теоретичне обґрунтування та практична апробація програм фізичної терапії, ерготерапії, базуючись на принципах доказової медицини з врахуванням сучасних наукових досліджень в галузі охорони здоров’я та принципів МКФ; оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, планування та проведення власного наукового дослідження в галузі охорони здоров’я, результати якого матимуть наукову новизну, теоретичне та практичне значення; поєднання освітніх компонентів з фізичної терапії, ерготерапії, проведення наукових досліджень для написання та захисту дисертаційної роботи.

Унікальність ОНП полягає в студентоцентрованому підході та орієнтації на практичну підготовку, що забезпечує опанування необхідних компетентностей (освітніх, наукових, організаційних, педагогічних); головна частина програми приділяється індивідуальній роботі у практичній діяльності (на основі принципів доказової медицини та МКФ, біопсихосоціального та мультидисциплінарних підходів у реабілітації) у галузі розробки інноваційних програм фізичної терапії, ерготерапії для різних контингентів реабілітації та їх апробації; особистій участі у наукових дослідженнях, обробці та публікації отриманих результатів у фахових українських та іноземних виданнях. Опанування професійної педагогічної майстерності надає цілісності фаховій підготовці. 

Особливістю ОНП є широка залученість регіональних реабілітаційних закладів до підготовки здобувачів освіти, що зумовлює регіональну спрямованість, та базується на педагогічних, наукових, практичних, професійних здобутках випускників та здобувачів-науковців кафедри, які працюють у вищих навчальних закладах, закладах охорони здоров’я як науково-педагогічні працівники та практичні фахівці.