Нормативно-правові документи

Положення:

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (1996)

Типове Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України (2006)

Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2004)

Положення про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів (2006)

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про рейтингове оцінювання роботи кафедри  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент (наказ ректора про введення в дію № 451 від 08.09.2022 р.)

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №135)

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №134)

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 5) (введено в дію наказом ректора № 672 від 24.11.2022 р.)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (наказ про введення в дію змін № 361 від 31.07.2020 р.; № 149 від 11.03.2021 р.; № 189 від 30.03.2021 р.)

Оновлені бланки протоколів ЕК-2022 рік

Типове положення про кафедру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” (наказ про введення змін № 361 від 31 липня 2020 р.)

Положення Про факультет (навчально-науковий інститут) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (введено в дію наказом ректора № 146 від 29.03.2022 р.)

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради (2009) 

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Додаток 1. Порядок формування рейтингу успішності студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (нова редакція) ( наказ №173 від 12.03.2022р.)

Положення про порядок навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком у  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (введено в дію наказом ректора №672 від 24.11.2022 р.)

Положення про науково-методичну раду (наказ №23 від 11.01.2019р.)

Положення про призначення стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради студентам вищих навчальних закладів (784/894-р від 19.12.2017 р.)

Положення про призначення стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради учасникам антитерористичної операції, які навчаються за кошти фізичних осіб у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності (03.03.2017 №105/122-р)

Порядок дій у разі позапланового припинення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження(01.03.19 №132)

Положення про розклад навчальних занять у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”(введено в дію наказом ректора від 29.05.2019 №326)

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”(введено в дію наказом ректора від 30.05.2019 №332)

Порядок розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр університету (Нова редакція) (введено в дію наказом ректора від 29.04.2022 р. № 197)

Положення про порядок підготовки документів для проведення ліцензування спеціальностей ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”(введено в дію наказом ректора №558 від 02.09.19)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» №11 від 29.11.2017 р.

Положення про про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.)

Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ( введено в дію наказом ректора №805 від 27.11.2019 )

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ” (введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019 р.; із внесеними змінами наказом № 212 від 06.04.2021 р.)

Положення про визнання  результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора № 672 від 24.11.2022 р.)

Положення про освітні програми у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Нова редакція)  (введено в дію наказом ректора № 146 від “29” березня 2022 року; із внесеними змінами наказом ректора від 16 червня 2022 р., № 278, від 14 липня 2022 р., № 337)

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (№18 від 2.02.2016 р.; із внесеними змінами наказом № 212 від 06.04.2021 р.)

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 725 від 07.12.2020 р.)

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів освіти у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (нова редакція) (введено в дію наказом ректора № 794 від 31.12.2020 р.)

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№2 від 8.12.2014р., внесено зміни наказом ректора №888 від 27.12.2019 р.)

Положення про Болехівський навчальний центр дистанційних комунікацій Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника (введено в дію наказом ректора № 357 від 16.06.2021 р.)

Положення про кадрове забезпечення освітніх програм та кадрове забезпечення освітнього процесу освітніх програм у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Нова редакція) (введено в дію наказом ректора № 146 від 29.03.2022 р.) 

Положення про електронну відомість у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 11 від 06.01.2022 р.)