Атестація

Форми атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук регламентуються наступними документами:

Відповідно до даного положення атестація аспірантів і докторантів проводиться два рази на рік у терміни, затверджені даним положенням: січень і серпень кожного року навчання.

Порядок проведення атестації є наступним:

1) здобувач звітує про виконання індивідуального плану роботи своєму науковому керівнику (консультанту) відповідно до запланованого плану роботи, керівник приймає рішення про атестацію здобувача;

2) після затвердження атестації науковим керівником (консультантом) аспірант, докторант звітує на засіданні випускової кафедри із залученням гаранта освітньої програми про виконання індивідуального плану роботи: перша атестація – у період з 15 по 31 січня та друга атестація – з 15 по 30 серпня;

3) після затвердження на засіданні випускової кафедри атестації про виконання індивідуального плану роботи, атестація подається для затвердження на Вчену раду структурного підрозділу;

4) у період з 25 по 30 січня (серпня) аспірантом або докторантом подається заповнений індивідуальний план роботи аспіранта, докторанта у відділ аспірантури і докторантури для подання для затвердження атестації на вченій раді університету;

5) докторанти університету один раз на рік у серпні звітуються про виконання дисертаційного дослідження на Вченій раді університету:

– бути присутнім на всіх засіданнях випускової кафедри;

– подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у вигляді дисертації (для аспірантів) та у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді (відповідно до Постанови КМУ № 283 від 03.04.2019 р.).

 

Важливі документи, що стосуються атестації: