Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальні плани. Дисципліни вільного вибору.

Запровадження індивідуальних навчальних планів студентів дає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, враховувати результати навчання за академічною мобільністю та неформальною освітою.  Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником.

Індивідуальна освітня траєкторія формується за рахунок навчальних дисциплін за вільним  вибором здобувача відповідно  до п. 4.2 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

 

Академічна мобільність

Академічна мобільність передбачає можливість учасників освітнього процесу Університету навчатися, викладати, стажуватися, проходити навчальну або виробничу практику, проводити наукові дослідження у партнерському вищому навчальному закладі (в Україні або за кордоном), з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін. (п.1.3.)

До участі у програмах академічної мобільності допускаються студенти, які повністю завершили хоча б один рік навчання за рівнем бакалавра, студенти рівня магістра … (п. 3.3.)

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими установами) або їх основними структурними підрозділами, між вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами (далі – вищі навчальні заклади/університети-партнери), а також може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вищого навчального закладу (наукової установи), в якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

 Порядок зарахування результатів неформальної освіти

Зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін проводять за заявою здобувача вищої освіти на ім’я керівника структурного підрозділу (декана факультету/директора інституту) на підставі академічної довідки, додатка до документу про вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданих закладом вищої освіти, або витягу з навчальної картки студента, завіреної в установленому порядку, або сертифіката про практику/стажування, або сертифіката про проходження тренінгу тощо. Заяву про зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін здобувач вищої освіти подає протягом перших 10 робочих днів від початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у зарахуванні він зміг пройти підготовку з відповідної дисципліни в повному обсязі. У випадку подання зазначених документів іноземною мовою заявник подає їх переклад, нотаріально завірений в установленому порядку. Зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін може бути проведено у такий спосіб: рішенням декана факультету/директора інституту за погодженням із завідувачем відповідної кафедри; рішенням декана факультету/директора інституту на підставі висновку експертної комісії відповідної кафедри.

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.